home > project > project 2

View Talay Jomtien Condominium 2
Tower B
แล้วเสร็จสมบูรณ์แบบ

- ทางเข้าโอ่อ่า ภูมิฐาน
- ปลอดภัย
- สวนสวยริมสระน้ำบรรยากาศชายทะเล
- สโมสร และ ร้านอาหารริมสระน้ำ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

© Copyright 2006 View Talay Condominium